PRZETWARZANIE INFORMACJI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Aktualności, Artykuły, Porady, Informacje


PRZETWARZANIE INFORMACJI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PRZETWARZANIE INFORMACJI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Aktualności / 10 lutego 2022 przez Beata Walczyna-Szydełko

Wszelkie informacje o niepełnosprawności, w tym o ustaleniu jej stopnia, jako dane osobowe dotyczące zdrowia, są danymi wrażliwymi i podlegają szczególnej ochronie.

Ich przedstawienie pracodawcy przez kandydata do pracy lub pracownika, jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa. Pracodawca nie może żądać podania tych danych, nie może jednak objąć pracownika ulgami i świadczeniami, odpowiednimi dla jego stopnia niepełnosprawności, jeżeli pracownik nie przedstawi właściwych dokumentów.

Do dokumentów potwierdzających dane osobowe dotyczące zdrowia zalicza się między innymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności,
 • okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności,
 • datę lub okres powstania niepełnosprawności,
 • datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powinna być przechowywana przez pracodawcę w części B akt osobowych pracownika. Odpowiednie przechowywanie dokumentów jest ważne dla wypełnienia przez pracodawcę obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – na przykład obowiązku przygotowywania miesięcznych raportów o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawca, realizując zadania związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz dokonuje przeglądu przydatności przetwarzania danych osobowych nie rzadziej niż co pięć lat.

Co więcej, pracodawca musi dbać o odpowiednie zabezpieczenie przetwarzania wymienionych danych osobowych:

 • może dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie;
 • musi pisemnie zobowiązać osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Treść niniejszego materiału ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana, jako porada prawna. Zawarte w materiale treści mogą nie wyczerpywać w pełni problemów lub zagadnień prawnych związanych z nowelizowanymi przepisami, orzeczeniami, interpretacjami. Każda sprawa wymagająca wiedzy prawniczej ma swój indywidualny wymiar, co uzasadnia jej indywidualną analizę. Zaleca się uprzednią konsultację konkretnej sprawy z radcą prawnym, adwokatem lub innym wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność Użytkownika prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa.Ostatnie wpisyPozostańmy w kontakcie

Fundacja
Instytut Bezpieczeństwa Informacji

ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
E-mail: kontakt@fibi.com.pl
Telefon: +48 796 861 561

NIP: 5732854282

Loading map...

Loading

    KONTAKT