Tytuł

UWOLNIJ SWÓJ CYFROWY POTENCJAŁ!

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszelkich podmiotów (Użytkownik) odwiedzających witrynę www.fibi.com.pl (Witryna), będącą własnością Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Informacji, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553691, posiadającej numer NIP: 5732854282 oraz numer REGON: 361276975 (Fundacja).

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja.

Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności Użytkownika i ochronę udzielonych przez Użytkownika informacji, w tym zwłaszcza danych osobowych podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.

Fundacja zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Witryny w sposób anonimowy.

Polityka prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.

ZAKRES PRZETWARZANIA

Fundacja gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkownika z Witryną, treściami i usługami, w tym informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Witryny, ruchu do i z Witryny.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów systemowych jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika),
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane zapisane w logach systemowych nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Witryny lub i nie są wykorzystywane przez Fundację w celu identyfikacji Użytkownika.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma na celu udoskonalenie Witryny oraz dostosowywanie Witryny do potrzeb Użytkownika.

Dane Użytkownika przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

 • dostarczania treści oraz usług Użytkownikowi, w tym treści dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,
 • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług Fundacji,
 • informowania o treściach i usługach Fundacji oraz treściach i usługach innych podmiotów współpracujących z Fundacją,
 • udostępniania w Witrynie przestrzeni reklamowej,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • odpowiedzi na reklamacje i skargi,
 • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Fundacji,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 • dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług Fundacji, przekazywania informacji na temat innych usług Fundacji, a także dostarczania w Witrynie spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam Fundacji oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Fundacji.

W interesie Fundacji jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w których Fundacja posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Fundację.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Witryny lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Fundacja w celu dostarczania usług Użytkownikowi (np. podmioty zapewniające hosting Witryny). W takich przypadkach Fundacja zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych.

Fundacja może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Witrynę. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Fundację w ramach Witryny:

 • prawo dostępu do danych osobowych: na wniosek Użytkownika Fundacja potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych: w przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Fundacji ich sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych osobowych:  Użytkownik może domagać się od Fundacji usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Fundację;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:  Użytkownik może żądać od Fundacji  czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres e-mail) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Fundacja nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych;
 • prawo żądania przeniesienia danych osobowych: Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Fundację w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Fundację jego danych osobowych, kiedy:
 • Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
 • dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
 • przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

Użytkownik może wykonywać opisane wyżej uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl.

 • prawo wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Fundacja przechowuje dane osobowe Użytkownika jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Fundację roszczeń w stosunku do Użytkownika.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Witrynie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Witryny do potrzeb Użytkownika.

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Witryny. Za ich pomocą dostarczane są Fundacji informacje statystyczne o ruchu Użytkownika, aktywności Użytkownika i sposobie wykorzystania Witryny. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Witryny – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

Fundacja informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z Fundacją, w celu wyświetlania reklam w Witrynie mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

Fundacja korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Witrynie. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”. Witryna wykorzystuje także usługę stron trzecich, dzięki której Fundacja uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Witryny oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych.

Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, np.:

 • https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Witryny.

Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Witryny Fundacja zaleca zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Witryny oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Ze względów bezpieczeństwa Fundacja zaleca korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Marketing prowadzony w ramach Witryny pozwala Fundacji oferować usługi za darmo.

Fundacja jak i reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w Witrynie oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” Fundacji oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Witryny reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w Witrynie oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Witrynie.

Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają nam zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Witryny mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach.

Dane o aktywności Użytkowników w Witrynie mogą być także udostępniane partnerom marketingowym Fundacji. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Witrynie. Witryna wykorzystuje także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”. Umożliwia to partnerom Fundacji wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Witryną.

Marketing behawioralny prowadzony w ramach Witryny nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Witrynie z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Witrynie, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Fundacja podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje przekazywane przez Użytkownika przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa. Fundacja zabezpiecza dane Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

KONTAKT

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad Polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Fundację należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa.


DZIĘKI NAM:


Certyfikat

zdobędziesz certyfikat rozpoznawany przez partnerów biznesowych

Gotowe rozwiązania

wdrożysz nowe procedury i rozwiązania techniczne

Rozwój

Twoi pracownicy poszerzą wiedzę branżową i rozwiną umiejętności specjalistyczne

Pomoc doradcy

uzyskasz pomoc doradcy w bieżącej działalności

  KONTAKT